Přinášíme chytrá řešení ztrát na distribuci
a speciální úspory na elekrtické energii v rámci programu dle norem EU

Zabýváme se vyhledáváním ztrát na distribuci elektrické energie s tím, že máme možnost ovlivnit až 70% ceny elektrické energie, které souvisí s distribucí a tím zajistit reálnou úsporu až 40% konečné ceny.

Viz příklady výpočtu úspory.

• kontrola nastavení správného tarifu dle spotřeby, měření využitelnosti jističů

• slučování elektroměrů, vyhotovení předběžné kalkulace a grafu

• zajištění veškerých revizních měření našim technikem dle norem EU, zajištění speciálních měřících zařízení dle norem EU, řádná instalace elektrických spotřebičů

• zajištění revizní zprávy - doložení, že dané elektrické zařízení připojené k distribuční soustavě splňuje bezpečnostní předpoklady dané energetickým zákonem dle platných technických norem EU.

Jako zákazník potřebuji pouze vyúčtování a technický list z distribuce ČEZ a doložení vztahu k nemovitosti
Zatímco v případě jednotarifových sazeb je cena elektřiny účtována ve stejné výši po celých 24 hodin denně, v případě dvoutarifových sazeb jsou dodávky elektřiny rozlišeny do dvou cenových pásem.
V době platnosti nízkého tarifu (NT) jsou dávky elektřiny (distribuce i silová elektřina) účtovány za nižší
cenu, v době platnosti vysokého tarifu (VT) za vyšši cenu. Dobu platnosti nízkého tarifu stanovuje distributor za podmínek stanovených cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.
Sazba elektřiny společnosti ČEZ v jednotlivých krajích
Kraj
PLK
PHA
STČ
ULK
LBK
HKK
PAK
OLK
MSK
Vysoký tarif cena Kč/kWh
5,72
4,95
5,47
3,87
3,52
3,27
3,08
3,08
6,99
Nízký tarif cena Kč/kWh
-
-
2,23
2,23
2,58
2,75
2,75
2,75
2,62